TINCOIN peers

159.65.228.129:9859 /Tincoin Core:0.12.2.1/
18.217.252.197:39932 /Tincoin Core:0.12.2.1/
51.15.208.150:9859 /Tincoin Core:0.12.2.1/
185.244.217.194:43856 /Tincoin Core:0.12.2.1/
95.171.6.43:52429 /Tincoin Core:0.12.2.1/
172.81.135.161:9859 /Tincoin Core:0.12.2.1/
173.199.122.67:9859 /Tincoin Core:0.12.2.1/
18.219.49.68:9859 /Tincoin Core:0.12.2.1/
87.225.89.165:9859 /Tincoin Core:0.12.2.1/
185.244.217.200:9859 /Tincoin Core:0.12.2.1/
112.74.208.141:9859 /Tincoin Core:0.12.2.1/
TINCOIN (TIN) donation address: t7iLMJrAdfmJ9vpsJ3VNyGnXJV9EpXGLsA